Pts

1 2 3
Aleksandr Zhelubenkov 4 10 11
尤里 Nodzrunov 11 12 13