Pts

1 2 3
Anatoly Ilin 13 11 11
尼古拉•朱爾巴 11 4 7

事件

 • 赛局1首先获得3 - 尼古拉•朱尔巴
 • 赛局1首先获得5 - Anatoly Ilin
 • 赛局1首先获得7 - 尼古拉•朱尔巴
 • 赛局1首先获得9 - Anatoly Ilin
 • 第1局 - Anatoly Ilin以13-11获胜
 • 13-11: 第1局得分
 • 赛局2首先获得3 - Anatoly Ilin
 • 赛局2首先获得5 - Anatoly Ilin
 • 赛局2首先获得7 - Anatoly Ilin
 • 赛局2首先获得9 - Anatoly Ilin
 • 第2局 - Anatoly Ilin以11-4获胜
 • 11-4: 第2局得分
 • 赛局3首先获得3 - 尼古拉•朱尔巴
 • 赛局3首先获得5 - 尼古拉•朱尔巴
 • 赛局3首先获得7 - 尼古拉•朱尔巴
 • 赛局3首先获得9 - Anatoly Ilin
 • 第3局 - Anatoly Ilin以11-7获胜
 • 11-7: 第3局得分