1 2 F
4 2 6
1 2 3

事件

 • 上半场 - 4' - 第1个进球 - (SKK Progress? ?拉佐夫)
 • 上半场 - 9' - 第2个进球 - (图门)
 • 第1半场 - 首先获得2个进球 - 图门
 • 上半场 - 16' - 第3个进球 - (图门)
 • 第1半场 - 首先获得3个进球 - 图门
 • 首先获得3个进球 - 图门
 • 上半场 - 18' - 第4个进球 - (图门)
 • 首先获得4个进球 - 图门
 • 上半场 - 24' - 第5个进球 - (图门)
 • 下半场
 • 首先获得5个进球 - 图门
 • 下半场 - 2' - 第6个进球 - (图门)
 • 下半场 - 14' - 第7个进球 - (SKK Progress? ?拉佐夫)
 • 第2半场 - 首先获得2个进球 - SKK Progress? ?拉佐夫
 • 下半场 - 15' - 第8个进球 - (SKK Progress? ?拉佐夫)
 • 下半场 - 21' - 第9个进球 - (图门)