Pts

1 2 3
Evgeny Anisimov 4 9 8
Vladimir Sinkovskiy 11 11 11

事件

 • 赛局1首先获得3 - Vladimir Sinkovskiy
 • 赛局1首先获得5 - Vladimir Sinkovskiy
 • 赛局1首先获得7 - Vladimir Sinkovskiy
 • 赛局1首先获得9 - Vladimir Sinkovskiy
 • 第1局 - Vladimir Sinkovskiy以4-11获胜
 • 第1局后得分 - 4-11
 • 赛局2首先获得3 - Evgeny Anisimov
 • 赛局2首先获得5 - Vladimir Sinkovskiy
 • 赛局2首先获得7 - Evgeny Anisimov
 • 赛局2首先获得9 - Evgeny Anisimov
 • 第1局 - Vladimir Sinkovskiy以4-11获胜
 • 第2局后得分 - 9-11
 • 赛局3首先获得3 - Vladimir Sinkovskiy
 • 赛局3首先获得5 - Vladimir Sinkovskiy
 • 赛局3首先获得7 - Vladimir Sinkovskiy
 • 赛局3首先获得9 - Vladimir Sinkovskiy
 • 第3局 - Vladimir Sinkovskiy以8-11获胜
 • 第3局后得分 - 8-11