Pts

1 2 3
Dmitrii Basmanov 11 11 11
Ilya Novikov 3 9 8

事件

 • 赛局1首先获得3 - Dmitrii Basmanov
 • 赛局1首先获得5 - Dmitrii Basmanov
 • 赛局1首先获得7 - Dmitrii Basmanov
 • 赛局1首先获得9 - Dmitrii Basmanov
 • 第1局 - Dmitrii Basmanov以11-3获胜
 • 第1局后得分 - 11-3
 • 赛局2首先获得3 - Ilya Novikov
 • 赛局2首先获得5 - Ilya Novikov
 • 赛局2首先获得7 - Dmitrii Basmanov
 • 赛局2首先获得9 - Dmitrii Basmanov
 • 第2局 - Dmitrii Basmanov以11-9获胜
 • 第2局后得分 - 11-9
 • 赛局3首先获得3 - Dmitrii Basmanov
 • 赛局3首先获得5 - Dmitrii Basmanov
 • 赛局3首先获得7 - Dmitrii Basmanov
 • 赛局3首先获得9 - Dmitrii Basmanov
 • Game 3 - Dmitrii Basmanov won 11-8
 • Score After Game 3 - 11-8