Pts

1 2 3 4 5
Tyinchtyik Turabekov 11 10 12 7 10
Oleg Nikiforov 7 12 10 11 12

事件

 • 赛局1首先获得3 - Tyinchtyik Turabekov
 • 赛局1首先获得5 - Tyinchtyik Turabekov
 • 赛局1首先获得7 - Tyinchtyik Turabekov
 • 赛局1首先获得9 - Tyinchtyik Turabekov
 • 第1局 - Tyinchtyik Turabekov以11-7获胜
 • 第1局后得分 - 11-7
 • 赛局2首先获得3 - Oleg Nikiforov
 • 赛局2首先获得5 - Oleg Nikiforov
 • 赛局2首先获得7 - Tyinchtyik Turabekov
 • 赛局2首先获得9 - Tyinchtyik Turabekov
 • 第2局 - Oleg Nikiforov以10-12获胜
 • 第2局后得分 - 10-12
 • 赛局3首先获得3 - Tyinchtyik Turabekov
 • 赛局3首先获得5 - Tyinchtyik Turabekov
 • 赛局3首先获得7 - Oleg Nikiforov
 • 赛局3首先获得9 - Oleg Nikiforov
 • 第3局 - Tyinchtyik Turabekov以12-10获胜
 • 第3局后得分 - 12-10
 • 赛局4首先获得3 - Oleg Nikiforov
 • 赛局4首先获得5 - Oleg Nikiforov
 • 赛局4首先获得7 - Oleg Nikiforov
 • 赛局4首先获得9 - Oleg Nikiforov
 • 第4局 - Oleg Nikiforov以7-11获胜
 • 第4局后得分 - 7-11
 • 赛局5首先获得3 - Tyinchtyik Turabekov
 • 赛局5首先获得5 - Tyinchtyik Turabekov
 • 赛局5首先获得7 - Tyinchtyik Turabekov
 • 赛局5首先获得9 - Tyinchtyik Turabekov