Pts

1 2 3 4 5
Oleg Kutuzov 9 7 11 11 10
Stanislav Bychkov 11 11 9 9 12

事件

 • 赛局1首先获得3 - Stanislav Bychkov
 • 赛局1首先获得5 - Oleg Kutuzov
 • 赛局1首先获得7 - Stanislav Bychkov
 • 赛局1首先获得9 - Stanislav Bychkov
 • 第1局 - Stanislav Bychkov以9-11获胜
 • 第1局后得分 - 9-11
 • 赛局2首先获得3 - Oleg Kutuzov
 • 赛局2首先获得5 - Stanislav Bychkov
 • 赛局2首先获得7 - Stanislav Bychkov
 • 赛局2首先获得9 - Stanislav Bychkov
 • 第2局 - Stanislav Bychkov以7-11获胜
 • 第2局后得分 - 7-11
 • 赛局3首先获得3 - Stanislav Bychkov
 • 赛局3首先获得5 - Stanislav Bychkov
 • 赛局3首先获得7 - Oleg Kutuzov
 • 赛局3首先获得9 - Stanislav Bychkov
 • 第3局 - Oleg Kutuzov以11-9获胜
 • 第3局后得分 - 11-9
 • 赛局4首先获得3 - Oleg Kutuzov
 • 赛局4首先获得5 - Oleg Kutuzov
 • 赛局4首先获得7 - Oleg Kutuzov
 • 赛局4首先获得9 - Oleg Kutuzov
 • 第4局 - Oleg Kutuzov以11-9获胜
 • 第4局后得分 - 11-9
 • 赛局5首先获得3 - Oleg Kutuzov
 • 赛局5首先获得5 - Stanislav Bychkov
 • 赛局5首先获得7 - Stanislav Bychkov
 • 赛局5首先获得9 - Stanislav Bychkov
 • Game 5 - Stanislav Bychkov won 10-12
 • Score After Game 5 - 10-12