[203] Xinyu Wang 6-7,2-6 瑪麗安•博爾科瓦茨 [225] 2019-07-19 07:10

Stadium: Court 1 : 27

Xinyu Wang   瑪麗安•博爾科瓦茨
2 發球得分 1
7 雙發失誤 4
60 60
Win % 1st Serve
72 72
40 40
破發成功率
44 44

事件

 • 赛局 1 - 玛丽安•博尔科瓦茨 - 以30分? ?发局
 • 赛局 2 - Xinyu Wang - 以30分? ?发局
 • 赛局3 - Xinyu Wang发球局获胜,且对方得分为0
 • 赛局 4 - 玛丽安•博尔科瓦茨- 以30分保住发球局
 • 赛局 5 - 玛丽安•博尔科瓦茨 - 以30分? ?发局
 • 赛局 6 - 玛丽安•博尔科瓦茨- 以30分保住发球局
 • 赛局 7 - Xinyu Wang - 以40分保住发球局
 • 赛局 8 - Xinyu Wang - 以30分? ?发局
 • 赛局 9 - Xinyu Wang - 以40分保住发球局
 • 赛局 10 - 玛丽安•博尔科瓦茨- 以15分保住发球局
 • 赛局 11 - Xinyu Wang - 以30分保住发球局
 • 赛局 12 - 玛丽安•博尔科瓦茨- 以30分保住发球局
 • 赛盘1抢7局得分8 - 10
 • 赛局 14 - 玛丽安•博尔科瓦茨- 以30分保住发球局
 • 赛局 15 - Xinyu Wang - 以30分保住发球局
 • 赛局 16 - 玛丽安•博尔科瓦茨- 以40分保住发球局
 • 赛局17 - Xinyu Wang发球局获胜,且对方得分为0
 • 赛局18 - 玛丽安•博尔科瓦茨发球局获胜,且对方得分为0
 • 赛局 19 - 玛丽安•博尔科瓦茨 - 以40分? ?发局
 • 赛局20 - 玛丽安•博尔科瓦茨发球局获胜,且对方得分为0
 • 赛局21 - 玛丽安•博尔科瓦茨接发球局获胜,且对方得分为0