1 2 F
2 2 4
0 0 0

事件

 • 上半场 - 3' - 第1个进球 - (俄罗斯 19岁以下)
 • 第1半场 - 首先获得2个进球 - 俄罗斯 19岁以下
 • 上半场 - 20' - 第2个进球 - (俄罗斯 19岁以下)
 • 最后时刻得分 上半场 2-0
 • 下半场
 • 首先获得3个进球 - 俄罗斯 19岁以下
 • 下半场 - 6' - 第3个进球 - (俄罗斯 19岁以下)
 • 第1半场 - 首先获得2个进球 - 俄罗斯 19岁以下
 • 首先获得4个进球 - 俄罗斯 19岁以下
 • 下半场 - 17' - 第4个进球 - (俄罗斯 19岁以下)
 • Score at the end of Second Half 4-0