Rajamangala Isan 大學 女子   Rajabhat Nakhon Sawan 大學 女子
39 發球局贏得分數 48
6 最長連勝 6

Pts

1 2 3 4
Rajamangala Isan 大學 女子 23 25 17 20
Rajabhat Nakhon Sawan 大學 女子 25 22 25 25

事件

 • 賽局1 - 首先達到5分 - Rajabhat Nakhon Sawan 大学 女子
 • 赛局1在10后平局
 • 賽局1 - 首先達到10分 - Rajamangala Isan 大学 女子
 • 赛局1在20分后领先 - Rajamangala Isan 大学 女子
 • 賽局1 - 首先達到15分 - Rajamangala Isan 大学 女子
 • 赛局1在30分后领先 - Rajamangala Isan 大学 女子
 • 賽局1 - 首先達到20分 - Rajamangala Isan 大学 女子
 • 最后时刻得分 赛盘1 23-25
 • 賽局2 - 首先達到5分 - Rajamangala Isan 大学 女子
 • 赛局2在10分后领先 - Rajamangala Isan 大学 女子
 • 賽局2 - 首先達到10分 - Rajamangala Isan 大学 女子
 • 赛局2在20分后领先 - Rajamangala Isan 大学 女子
 • 賽局2 - 首先達到15分 - Rajamangala Isan 大学 女子
 • 赛局2在30分后领先 - Rajamangala Isan 大学 女子
 • 賽局2 - 首先達到20分 - Rajamangala Isan 大学 女子
 • 最后时刻得分 赛盘2 25-22
 • 賽局3 - 首先達到5分 - Rajabhat Nakhon Sawan 大学 女子
 • 赛局3在10分后领先 - Rajabhat Nakhon Sawan 大学 女子
 • 賽局3 - 首先達到10分 - Rajabhat Nakhon Sawan 大学 女子
 • 赛局3在20分后领先 - Rajabhat Nakhon Sawan 大学 女子
 • 賽局3 - 首先達到15分 - Rajabhat Nakhon Sawan 大学 女子
 • 赛局3在30后平局
 • 賽局3 - 首先達到20分 - Rajabhat Nakhon Sawan 大学 女子
 • 最后时刻得分 赛盘3 17-25
 • 賽局4 - 首先達到5分 - Rajabhat Nakhon Sawan 大学 女子
 • 赛局4在10后平局
 • 賽局4 - 首先達到10分 - Rajabhat Nakhon Sawan 大学 女子
 • 赛局4在20后平局
 • 賽局4 - 首先達到15分 - Rajabhat Nakhon Sawan 大学 女子
 • 赛局4在30分后领先 - Rajabhat Nakhon Sawan 大学 女子
 • 賽局4 - 首先達到20分 - Rajabhat Nakhon Sawan 大学 女子
 • 最后时刻得分 赛盘4 20-25